• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy JodłownikŚroda, 18 kwietnia 2018

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jodłownikuchwały nr XLV/287/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik w zakresie części miejscowości Janowice, Kostrza, Pogorzany, Wilkowisko.      

 Zmiana planu obejmuje tereny nieruchomości położone: w miejscowości Janowice składające się z części działki ewidencyjnej nr 90/2 oznaczonej symbolami: C130 MU (3a), C497 MN, w miejscowości Kostrza składające się z części działki ewidencyjnej nr 33/2 oznaczonej symbolem D53 RM (3a), w miejscowości Pogorzany składające się z części działki ewidencyjnej nr 168/6 oznaczonej symbolem G58 MN,UTL (6f,3a), w miejscowości Wilkowisko składającej się z działki ewidencyjnej nr 560/6 oraz części działek ewidencyjnych nr 582/3, 580/6 oznaczonych symbolem L570 RM (3a,6a).                                                                                  

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie, w siedzibie Urzędu Gminy Jodłownik, 34-620 Jodłownik 198, w dniach i  godzinach  pracy  urzędu  w  terminie  od dnia 18.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r.

Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości  której  dotyczy.

Informator

Aktualności

Wydarzenia