• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWNIKWtorek, 12 czerwca 2018

I.  projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik przyjętego uchwałą Nr XV/90/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7074) w zakresie części miejscowości Jodłownik, Janowice, Szczyrzyc, Krasne -Lasocice oraz Mstów wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko:

1.  stosownie do uchwały Nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Jodłownik w zakresie terenów nieruchomości:

1)  w miejscowości Jodłownik, składającego się z działki nr ew. 372/5 oznaczonej symbolem A80 MN,

2)  w miejscowości Krasne-Lasocice, składającego się z części działki nr ew. 251/1 oznaczonej symbolem KDW,

3)  w miejscowości Mstów, składającego się z działki nr ew. 296/1 oznaczonej symbolami F276 PU,IT(EW) (3a) oraz F254 MN,U,UTL (3a);

2.  stosownie do uchwały Nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Jodłownik w zakresie terenów nieruchomości:

1) w miejscowości Szczyrzyc składającego się z działek nr ew.: 371/8, 371/6, 370/3 oznaczonych symbolem   J103  PU/IT(ES)**(3a,6f), dz. nr ew. 367/3 oznaczonej symbolami J96 PU/MN**(3a,6f) oraz J55 PU/MN(3a,6f),
     działek nr ew. 365, 366, 367/4, 367/2, 368/4, 368/3, 368/2 oraz 369/1 oznaczonych symbolem J55PU/MN (3a,6f),

2)  w miejscowości Janowice składające się z działki nr ew. 119/13 oznaczonej symbolem C440 PU/MN (3a);

 II. projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik w zakresie części miejscowości Jodłownik oraz Janowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - stosownie do uchwały Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Jodłownik w zakresie zmiany tekstu planu  dla terenów nieruchomości:

1)  w miejscowości Jodłownik składającego się z części działki nr ew. 375 oznaczonej symbolem A521 MN,

2)  w miejscowości Janowice składającego się z części działki nr ew. 402 oznaczonej symbolem C484 MN.

 

w dniach od 20 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

 w siedzibie Urzędu Gminy Jodłownik,

Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik

 w godz. od 745 do 1545.

                                      

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w w/w projektach zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jodłownik, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik , pok. nr 28 - o godz. 1000.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o ww. dokumentach.

                Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do przedłożonych prognoz oddziaływania na środowisko.

 

        Uwagi do projektu zmiany planu  - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Jodłownik lub na adres tego Urzędu.

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia