• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Czwartek, 15 listopada 2018

                       Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego :

 

1.  Oznaczenie nieruchomości : działki ewid. nr  247/1 i 247/2

a)  Położone : w obrębie ewidencyjnym Szczyrzyc, gmina Jodłownik,  powiat limanowski

b)  Powierzchnia : dz. 247/1 - 0,26 ha, dz. 247/2 – 0,0115 ha

c)  Księga wieczysta  NS1L/00032476/7 - własność  : Gmina Jodłownik,  użytkownik wieczysty : Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Jodłowniku

d) Przeznaczenie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego : tereny obsługi produkcji

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz produkcyjno - usługowe - symbol RU,PU

2. Opis nieruchomości: przedmiotem sprzedaży są działki gruntu. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działkę 247/1 stanowi użytek Bi, działkę 247/2 stanowi użytek dr. Nieruchomość gruntowa położona jest w  strefie centralnej miejscowości Szczyrzyc, gmina Jodłownik, powiat limanowski.

3. Cena nieruchomości gruntowej :

- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 247/1 i 247/2 ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie  222.386,00 zł.
- wartość prawa użytkowania wieczystego nabywców, trwającego do dnia 12.10.2093 roku, ustalona  została przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie  131.408,00 zł.
- zgodnie z art. 69 w/w ustawy na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości , zatem nabywcy za działki 247/1 i 247/2 w Szczyrzycu zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jodłownik kwoty 90.978,00 zł  (nie podlega opodatkowaniem VAT)

4. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121, z późn. zm.) - nie dotyczy.

5. Sposób zagospodarowania nieruchomości : działka 247/1 – zabudowana : magazyn masowy stanowiący  własność użytkownika wieczystego , działka  247/2  - niezabudowana .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości gruntowej – dz. 247/1, 247/2 w Szczyrzycu,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jodłowniku na okres 21 dni , oraz na stronie internetowej urzędu www.jodlownik.pl .

Informacja o zamieszczeniu wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez  ogłoszenie w prasie  lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej jeden powiat , na terenie którego położona jest nieruchomość.