• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 • Zmiana rachunku bankowego.

  Poniedziałek, 02 lipca 2018

  Od dnia 1 lipca 2018 roku wszystkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności niepodatkowych (opłaty za wodę, ścieki, odpady komunalne, opłata skarbowa) oraz inne dochody realizowane przez Urząd Gminy wpłacane są na rachunek Nr 60 88040000 0060 0019 8000 0083

 • Wyłożenie do publicznego wglądu kart inwentaryzacyjnych i spisów inwentaryzacyjnych rozpocznie się dnia 27 czerwca i zakończy 27 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Jodłownik, pokój nr 10, w ddniach i godzinach pracy Urzędu.

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWNIK

  Wtorek, 12 czerwca 2018

  Projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 

URZĄD GMINY JODŁOWNIK

34-620 Jodłownik 198

tel. 18 3321251 fax. 18 3321121

e-mail: gmina@jodlownik.pl

nr konta: 60 88040000 0060 0019 8000 0083

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik

Adres EPUAP: /bt4yj3u69z/skrytka