• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Przedłużenie terminu składania wnioskówPoniedziałek, 11 lutego 2019

W nawiązaniu do podjętej przez Radę Gminy Jodłownik Uchwały nr XXXV/216/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik przyjętego Uchwałą Nr XV/89/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015 r. Wójt Gminy Jodłownik zawiadamia o przedłużeniu terminu składania wniosków do w/w zmiany.

  Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jodłownik, 34-620 Jodłownik 198, pok. nr 10, w dniach i  godzinach  pracy  urzędu  w  terminie od dnia 11 lutego 2019 r.  do  dnia  04  marca 2019 r.

 Wniosek  powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot  wniosku, oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Do w/w wniosku należy dołączyć kopię mapy ewidencyjnej.