• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Taksacja terenowa lasówPiątek, 05 lipca 2019

OGŁOSZENIE

 Taksacja terenowa lasów stanowiących

własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

 

 Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż Powiat Limanowski będzie przeprowadzał w terminie od 08.07.2019 r. do 15.08.2019 r. terenową taksacje lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębach sołectw Gminy Jodłownik. Celem taksacji będzie opis i ocena istniejącego drzewostanu pod względem wiekowym i gatunkowym.

Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art.21 ust.4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.)

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Gminy o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Oryginały zastrzeżeń do planów należy przekazać do Starostwa Powiatowego. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Taksacje terenową lasów będzie wykonywać, na zlecenie Powiatu Limanowskiego, firma Taxus UL Sp. z o.o.