• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Rozpoczęcie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020Poniedziałek, 15 czerwca 2020

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1)        pełnoletnich;

2)       zamieszkałych na terenie danej gminy;

3)       posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)       posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5)       które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.        Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4.        Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

5.        Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

6.        Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

Więcej na portalu: https://spisrolny.gov.pl/