Przejdź do stopki

INTERREG

Treść

 

Projekt: Kapliczki, krzyże przydrożne - niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko - słowackiego, Jodłownik - Nižná  Polianka

Gmina Jodłownik jako Partner Wiodący w dniu 20.01.2021r. podpisała umowę ze Związkiem Euroregion „Tatry” na dofinasowanie  mikroprojektu pn.: Kapliczki, krzyże przydrożne- niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, Jodłownik- Nižná  Poliankaw ramach dofinansowania mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu po stronie słowackiej jest obec Nižná  Polianka.

Celem ogólnym projektu jest ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej na obszarze gminy Jodłownik oraz ich promocja wśród turystów odwiedzających pogranicze polsko - słowackie. Aby ten cel zrealizować partnerzy podejmą działania konserwatorskie i remontowe, w celu odnowienia zabytkowej kapliczki wraz z pietą przy cmentarzu z I Wojny Światowej wraz z konserwacją płyt nagrobnych na cmentarzu wojennym nr 365 w Szczyrzycu oraz montażem ozdobnego oświetlenia. W ramach projektu zostanie również przygotowana publikacja uwzględniająca obiekty sakralne, kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne na terenie gminy Jodłownik i obec Nižná  Polianka. Publikacja będzie miała  charakter albumu.

W celu zacieśnienia więzów społeczno - gospodarczych pomiędzy dwoma partnerami polsko-słowackimi zaplanowano również spotkanie integracyjne mieszkańców obu partnerskich gmin połączone ze zwiedzaniem najważniejszych obiektów sakralnych i historycznych na terenie gminy Jodłownik.

Całkowita wartość projektu: 69 689,34 EUR

Dofinansowanie mikroprojektu:  49 995,13 EUR

Współfinansowanie z budżetu państwa: 3 484,46 EUR

Wkład własny: 16 209,75 EUR

Zakończenie projektu: 30 listopad 2021r.

 

Jodłownik, 18.05.2021r.

  

 ROZEZNANIE RYNKU

NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

 

W ramach procedury rozeznania rynku zgodnie   z  Wytycznymi   w   zakresie kwalifikowalności  wydatków  w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020,   Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020,  Podręcznika beneficjenta zał. nr 8.1 Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień publicznych w projekcie oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Jodłownik nr 0050.165.2020 z dnia 31.12.2020r.  w sprawie określenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami konserwatorskimi  wraz z pracami towarzyszącymi realizowanymi w ramach inwestycji polegającej na Remoncie zabytkowej kapliczki przy cmentarzu z I Wojny Światowej konserwacja techniczna i estetyczna rzeźby Matki Boskiej- Piety z kapliczki wraz z konserwacją płyt nagrobnych na cmentarzu wojennym realizowanej w ramach  dofinansowania mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, na podstawie umowy   o dofinansowanie projektu nr: INT/ET/TAT/1/IV/A/0294  z dnia 20.01.2021r.

 

Zamawiający: Gmina Jodłownik, z siedzibą 34-620 Jodłownik 198, tel.18 334-70-50, faks 18 334-70-51, e-mail : gmina@jodlownik.pl

Oferty należy składać drogą mailową na adres: w.bryla@jodlownik.pl , do dnia 25 maja 2021r.  według wzoru określonego w załączniku nr 1.

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

 1.Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Jodłownik, Szczyrzyc, Kapliczka na cmentarzu wojennym nr 362 w Szczyrzycu  

 2.Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 3.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 6.Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta, jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

 7.Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą łączną ceną brutto oferty. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 8.Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych umów stosowanych w Urzędzie.

 9.Zamawiający, w załączniku nr 2 podaje najistotniejsze informacje dot. remontowanej kapliczki oraz zadań, jakie będzie wykonywał inspektor nadzoru inwestorskiego.

 10.Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca nadzór inwestorski:

a. posiadała uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) wraz rozporządzeniami wykonawczymi,

b. była wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,

c. brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

 11.Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

a. aktualnego zaświadczenia o przynależności do polskiej izby inżynierów budownictwa – kopię zaświadczenia proszę dołączyć do oferty,

b. dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń – kopię zaświadczenia proszę dołączyć do oferty,

c. oświadczenia o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia (praktyki), o którym mowa w pkt 11lit c–oświadczenie proszę dołączyć do oferty.

 12.Zamawiający informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją techniczną w siedzibie Zamawiającego – w tym celu należy skontaktować się z Panią Wioletą Bryła tel. 18 334 70 55, e-mail: w.bryla@jodlownik.pl


Załączniki.

1.       Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

2.      Załącznik nr 2.