• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Programy realizowane ze środków budżetu państwaPoniedziałek, 03 stycznia 2022

 

PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W GMINIE JODŁOWNIK  W 2021 ROKU

 

1. Rozwój Pomocy Społecznej


DOFINANSOWANIE: 29 308 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

II.. realizacja dodatkowych zadań w wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych; poprzez organizację poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców oraz organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

Dofinasowanie na podstawie zawartej Umowy  Nr  245/OPS/2021 z dnia 21.04.2021 r pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim a Gmina Jodłownik -Wójtem Gminy Jodłownik

2. Utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej


DOFINANSOWANIE: 70 618  


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj:

1)    udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

2)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

3)    dożywianie dzieci;

4)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

5) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6)    organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

7)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

8)    prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9)    realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;

11) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy  o finansach publicznych, tj. wynagrodzenia oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w GOPS do obsługi realizacji ww. zadań.

 

3. Wspieraj Seniora

 


DOFINANSOWANIE:  8 550 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 podobnie jak w roku 2020 jest odpowiedzią na potrzeby Seniorów , którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

 

 

4. KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.


 

5. DOTACJA CELOWA - DODATKI DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH


DOFINANSOWANIE: 2 227   zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

 

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Jodłownik w 2021 r. wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie  na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.

 

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2021r.,zakończenie zadania na 29 maja 2021r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 października 2021r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności zadania.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania

Dofinasowanie na podstawie zawartej Umowy  Nr  492/OPS/2021 z dnia 07.09.2021 r pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim a Gmina Jodłownik -Wójtem Gminy Jodłownik

6. DOTACJA CELOWA - DODATKI DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH


DOFINANSOWANIE: 5 237 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA: 

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Jodłownik w 2021 r. wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art.17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 Dofinasowanie na podstawie zawartej Umowy  Nr  684/OPS/2021 z dnia 26.10.2021 r pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim a Gmina Jodłownik -Wójtem Gminy Jodłownik