• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie JodłownikCzwartek, 27 grudnia 2018

Projekt

„Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

osi Priorytetowej: 10. WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie: 10.01 WIEDZA I KOMPETENCJE, Poddziałanie: 10.1.2. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE –SPR-.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Samorząd Gminy Jodłownik wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa lokalnego  w dniu   28 lutego 2017 r. złożył wniosek pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01, Poddziałanie 10.01.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zaplanowano:

1- rozbudowa, modernizacja i dostosowanie przedszkoli w Jodłowniku  i Szczyrzycu dla dzieci niepełnosprawnych,

2- doposażenie przedszkoli w Jodłowniku i Szczyrzycu tj. m.in. zakup mebli, pomocy dydaktycznych,

3- zajęcia dodatkowe dla  wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli w Jodłowniku i Szczyrzycu, którymi zostanie objęte 175 dzieci z terenu naszej gminy – 100 dzieci ze Szczyrzyca i 75 z Jodłownika.

W ramach projektu zostaną zorganizowane takie zajęcia jak:

- kółko językowe (język angielski) – 294 h,

- zajęcia komputerowe – 294 h,

- zajęcia w zakresie logopedii – 588 h,

- gimnastyka korekcyjna – 588 h,

Zaplanowano również 3 wycieczki dla dzieci, mające na celu  rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwą postawę, umiejętności w tym kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową.

4- W ramach projektu dofinansowane jest również zatrudnienie nauczycieli w dodatkowych oddziałach w okresie od wrzesień 2019- sierpień 2020,

5- dokształcanie pracowników przedszkoli – 6 nauczycieli w ramach projektu uzyska dodatkowe kwalifikacje w ramach studiów  podyplomowych w kierunku: oligofrenopedagogika, autyzm, język angielski, logopedia.

Okres realizacji: od 01 październik 2017 r.  do 30 wrzesień 2020 r.

Wartość całego projektu: 1.486.379,28 zł

Dofinasowanie w formie transz – 1.220.014,04 zł

Wkład własny – 266.365,24 zł ( bez kosztów niekwalifikowalnych dotyczących  rozbudowy przedszkoli)

Biuro Projektu znajduje się:

  • Budynek Urzędu Gminy Jodłownik, Jodłownik 198, pok. 12
  • Przedszkola w Jodłowniku.

W dniu 11 października 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, a Gminą Jodłownik o dofinasowanie projektu w ramach Osi 10. Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania .

Uroczyste wręczenie podpisanej umowy  z rąk Marszałka Wojewódzka Leszeka Zegzdy,  Urszuli Nowogórskiej – Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego oraz Sylwii Bednarczyk-Mikuli– Zastępcy Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiebiorczości odbyło się 25.10.2017 w Szczyrzycu.

 

W 2018 roku zrealizowano działanie związane z dokształcaniem nauczycieli placówek przedszkolnych. W 2018 roku 6 nauczycieli nabyło dodatkowe kompetencje w ramach studiów podyplomowych w kierunku:

- oligofrenopedagogika,

- autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia

- język angielski,

- logopedia szkolna i przedszkolna

W okresie od 29 września 2018 r. do 26 października 2018 , 8 nauczycieli z 2 przedszkoli biorących udział w projekcie uczestniczyło w szkoleniu z przygotowania do korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym. Szkolenie to zostało przeprowadzone przez  Fundacje Szkoła Medialna z Krakowa.

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z najnowszymi trendami w edukacji przedszkolnej wspartej wykorzystywaniem TIK. Przygotowywanie nauczycieli do stosowania nowego podejścia pedagogicznego i korzystania z przykładowych narzędzi technologii informacyjnej (w tym mobilnej) w czasie prowadzonych przez siebie zajęć z przedszkolakami. Zachęcenie nauczycieli do stosowania nowych rozwiązań technologii (w tym mobilnej) poprzez przedstawienie możliwości i korzyści edukacyjnych

W ramach szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie ogólnych możliwości wykorzystania TIK w pracy edukacyjnej, zapoznali się z praca z różnymi aplikacjami. Zostały również w ramach szkolenia zaprezentowane przykładowe scenariusze zajęć dla przedszkolaków, podczas których będzie wykorzystywane nowe podejście do nauczania z wykorzystaniem TIK. Szkolenie to stało się bazą dla uczestniczącym w nim nauczycieli  do  doskonalenia własnego warsztatu pracy, przygotowanie do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

W styczniu 2019 roku zaplanowano uruchomienie przetargu na modernizację i dostosowanie budynków przedszkoli w Szczyrzycu i Jodłowniku dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

Informujemy, że od dnia 25.02.2019 roku do 22.03.2019 roku trwa nabór do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020  w Jodłowniku i Szczyrzycu w ramach  realizowanego projektu  pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01, Poddziałanie 10.01.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w przedszkolu w Jodłowniku i Szczyrzycu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Dokumenty do pobrania ZSP Jodłownik

Dokumenty do pobrania ZSP w Szczyrzycu

 

W dniu 06.03.2019 roku podpisano umowę w wykonawcą robót budowlanych na 2 zadania związane w modernizacją budynków przedszkoli w Jodłowniku i Szczyrzycu tj:

1 -  Rozbudowę budynku przedszkolnego o oddział przedszkolny wraz z instalacjami: wod. –kan., c.o. i elektryczną oraz przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej oraz likwidacji odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jodłownik,

2- Rozbudowa budynku przedszkola o oddział przedszkolny wraz z instalacjami: wod. –kan., c.o. i elektryczna oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Szczyrzyc

w ramach realizowanego projektu  pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01, Poddziałanie 10.01.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki przeprowadzonym pracom oba przedszkola zyskają dodatkowe sale, szatnie, sanitariaty a pomieszczenia zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane mają zostać zakończone do 15 lipca 2019 roku.

W dniu 28.03.2019 roku rozstrzygnięto również przetarg na zakup, dostawę i montaż sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla dwóch przedszkoli. Stosowne umowy zostały podpisane w dniu 18.04.2019 roku. Termin realizacji zamówienia do 16 sierpnia 2019 roku.

 

 

 

 

W lipcu 2019 roku zakończono rozbudowę i dostosowanie budynków przedszkoli do potrzeb osób niepełnosprawnych w Jodłowniku i Szczyrzycu w ramach realizowanego projektu  pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01, Poddziałanie 10.01.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowo powstałe pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt multimedialny.

Od 2 września 2019 roku w przedszkolu w Jodłowniku i Szczyrzycu w ramach w/w projektu funkcjonują dwa nowe oddziały przedszkolne. Dzieci mogą również skorzystać z dodatkowej oferty dydaktycznej. W ramach projektu  realizowane są takie zajęcia dla przedszkolaków jak:

·         zajęcia komputerowe oraz zajęcia z języka angielskiego mające na celu kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, umiejętności  w tym kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej,

·         zajęcia dodatkowe logopedia,

·         zajęcia dodatkowe gimnastyka korekcyjna.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

 

Informujemy, że wydłużono termin realizacji projektu do 30.11.2020 r. Zakończenie zadań merytorycznych zaplanowano na 31.10.2020r.

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia