• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymaną decyzją z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 28 września 2018 roku (piątek) o braku przydatności wody do spożycia z Wodociągu Wiejskiego Słupia, informuję o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z w/w wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań z przedmiotowego wodociągu.

 • Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymaną decyzją z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 28 września 2018 roku (piątek) o braku przydatności wody do spożycia z Wodociągu Wiejskiego Jodłownik, informuję o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z w/w wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań z przedmiotowego wodociągu.

 • Wójt Gminy Jodłownik informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jodłownik nr 0050.1.0109.2018 z dnia 25 września 2018r. w okresie od dnia 26 września 2018 r do dnia 19 października 2018 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

 • Zaproszenie - OWOCOBRANIE

  Piątek, 10 sierpnia 2018

  Święto Owocobrania z Jarmarkiem Cysterskim połączone z Dniem Ziemi Szczyrzyckiej oraz X Targami Tradycyjnej i Regionalnej Żywności.

 • Wyjście na Górę KOSTRZA

  Czwartek, 26 lipca 2018

  Wyjście godz. 8.00 Jodłownik / k/ Urzędu Gminy / – szlak zielony Kostrza – szlak zielony Tymbark

 • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 • Zmiana rachunku bankowego.

  Poniedziałek, 02 lipca 2018

  Od dnia 1 lipca 2018 roku podatek rolny, leśny, od środków transportu, opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe. Wpłaty pozostałe dokonywane są na konto: Nr 60 88040000 0060 0019 8000 0083

 • Wyłożenie do publicznego wglądu kart inwentaryzacyjnych i spisów inwentaryzacyjnych rozpocznie się dnia 27 czerwca i zakończy 27 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Jodłownik, pokój nr 10, w ddniach i godzinach pracy Urzędu.

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWNIK

  Wtorek, 12 czerwca 2018

  Projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Wydarzenia