Przejdź do stopki

Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik

    wyświetleń: 948

Treść

 

 

Projekt

„Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

osi Priorytetowej: 10. WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie: 10.01 WIEDZA I KOMPETENCJE, Poddziałanie: 10.1.2. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE –SPR-.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Samorząd Gminy Jodłownik wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa lokalnego  w dniu   28 lutego 2017 r. złożył wniosek pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01, Poddziałanie 10.01.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zaplanowano:

1- rozbudowa, modernizacja i dostosowanie przedszkoli w Jodłowniku  i Szczyrzycu dla dzieci niepełnosprawnych,

2- doposażenie przedszkoli w Jodłowniku i Szczyrzycu tj. m.in. zakup mebli, pomocy dydaktycznych,

3- zajęcia dodatkowe dla  wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli w Jodłowniku i Szczyrzycu, którymi zostanie objęte 175 dzieci z terenu naszej gminy – 100 dzieci ze Szczyrzyca i 75 z Jodłownika.

W ramach projektu zostaną zorganizowane takie zajęcia jak:

- kółko językowe (język angielski) – 294 h,

- zajęcia komputerowe – 294 h,

- zajęcia w zakresie logopedii – 588 h,

- gimnastyka korekcyjna – 588 h,

Zaplanowano również 3 wycieczki dla dzieci, mające na celu  rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwą postawę, umiejętności w tym kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową.

4- W ramach projektu dofinansowane jest również zatrudnienie nauczycieli w dodatkowych oddziałach w okresie od wrzesień 2019- sierpień 2020,

5- dokształcanie pracowników przedszkoli – 6 nauczycieli w ramach projektu uzyska dodatkowe kwalifikacje w ramach studiów  podyplomowych w kierunku: oligofrenopedagogika, autyzm, język angielski, logopedia.

Okres realizacji: od 01 październik 2017 r.  do 30 wrzesień 2020 r.

Wartość całego projektu: 1.486.379,28 zł

Dofinasowanie w formie transz – 1.220.014,04 zł

Wkład własny – 266.365,24 zł ( bez kosztów niekwalifikowalnych dotyczących  rozbudowy przedszkoli)

Biuro Projektu znajduje się:

  • Budynek Urzędu Gminy Jodłownik, Jodłownik 198, pok. 12
  • Przedszkola w Jodłowniku.

 

 Jodłownik 02.10.2017r.

Rozeznanie rynku

na studia podyplomowe w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Jodłownik

Jodłownik 198

34-620 Jodłownik

NIP 737-100-74-19

 II. Tryb udzielania zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie rozeznania rynku na  podstawie: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia są studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku:

Część 1: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja  osób z  niepełnosprawnością intelektualną – 3 nauczycieli (trzy semestry)

Część 2: Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)- 1 nauczyciel  (dwa semestry)

Część 3: Logopedia szkolna i przedszkolna- 2 nauczyciel  (trzy semestry)

Część 4: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - 1 nauczyciel  (trzy semestry)

Efekt po ukończeniu studiów:

Absolwent studiów przygotowany jest do prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania dziecka, dostosowanych do możliwości psychofizycznych  ucznia i uzyskuje dyplom potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: październik 2017 r. – czerwiec  2019 r. Miejsce studiów w odległości max. 100 km od Jodłownika.

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu  pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny

1.            Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty wykonujące zadania publicznych lub niepublicznych szkół wyższych, uprawnione do przeprowadzenia studiów podyplomowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.).

2.            Studia muszą mieć charakter kwalifikacyjny i muszą dać uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015r. poz. 1264).

3.            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.            Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.            Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy przy składaniu oferty:

1)      dokument potwierdzający prowadzenie kształcenia na kierunku i w zakresie objętym zamówieniem;

2)      dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

VI. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty

1.            Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do rozpatrywania jeżeli:

oferta spełnia wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert oraz oferta złożona została  w odpowiednim terminie.

1.            Wybór oferty w zakresie każdego z zadań zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert i wagi punktowe przedstawione poniżej:

a)      cena wykonania zamówienia – oceniana w skali punktowej 1-10, waga 80%

b)      doświadczenie-liczba przeprowadzonych studiów w tym samym zakresie tematycznym – oceniany w skali punktowej 1-10, waga 20%

1.            W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

1)      (cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt. x 80%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 8 punktów.

2)      (liczba studiów oceniana/liczba studiów najwyższa) x 10 pkt. x 20%

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2 punkty.

 VII. Miejsce składania i otwarcia ofert

1.            Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2017 r.  o godzinie 10.00.

2.            Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.            Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie  Urzędu Gminy Jodłownik lub w formie elektronicznej e-mail: w.bryla@jodlownik.pl w podanym wyżej terminie.

4.            Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po upływie wymaganego terminu nie będą rozpatrywane.

 VIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania oferta jest dzień otwarcia ofert.

IX. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1.            Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.            Zamawiający  zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.            Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania  zapytania ofertowego w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.

 INFORMACJA:

Do dnia 10.10.2017roku do godziny 10.00 nie złożono  żadnej oferty w ramach rozeznania rynku na studia podyplomowe w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

W dniu 11 października 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, a Gminą Jodłownik o dofinasowanie projektu w ramach Osi 10. Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania .

Uroczyste wręczenie podpisanej umowy  z rąk Marszałka Wojewódzka Leszeka Zegzdy,  Urszuli Nowogórskiej – Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego oraz Sylwii Bednarczyk-Mikuli– Zastępcy Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiebiorczości odbyło się 25.10.2017 w Szczyrzycu.

 

W 2018 roku zrealizowano działanie związane z dokształcaniem nauczycieli placówek przedszkolnych. W 2018 roku 6 nauczycieli nabyło dodatkowe kompetencje w ramach studiów podyplomowych w kierunku:

- oligofrenopedagogika,

- autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia

- język angielski,

- logopedia szkolna i przedszkolna

W okresie od 29 września 2018 r. do 26 października 2018 , 8 nauczycieli z 2 przedszkoli biorących udział w projekcie uczestniczyło w szkoleniu z przygotowania do korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym. Szkolenie to zostało przeprowadzone przez  Fundacje Szkoła Medialna z Krakowa.

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z najnowszymi trendami w edukacji przedszkolnej wspartej wykorzystywaniem TIK. Przygotowywanie nauczycieli do stosowania nowego podejścia pedagogicznego i korzystania z przykładowych narzędzi technologii informacyjnej (w tym mobilnej) w czasie prowadzonych przez siebie zajęć z przedszkolakami. Zachęcenie nauczycieli do stosowania nowych rozwiązań technologii (w tym mobilnej) poprzez przedstawienie możliwości i korzyści edukacyjnych

W ramach szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie ogólnych możliwości wykorzystania TIK w pracy edukacyjnej, zapoznali się z praca z różnymi aplikacjami. Zostały również w ramach szkolenia zaprezentowane przykładowe scenariusze zajęć dla przedszkolaków, podczas których będzie wykorzystywane nowe podejście do nauczania z wykorzystaniem TIK. Szkolenie to stało się bazą dla uczestniczącym w nim nauczycieli  do  doskonalenia własnego warsztatu pracy, przygotowanie do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

W styczniu 2019 roku zaplanowano uruchomienie przetargu na modernizację i dostosowanie budynków przedszkoli w Szczyrzycu i Jodłowniku dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

Informujemy, że od dnia 25.02.2019 roku do 22.03.2019 roku trwa nabór do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020  w Jodłowniku i Szczyrzycu w ramach  realizowanego projektu  pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01, Poddziałanie 10.01.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w przedszkolu w Jodłowniku i Szczyrzycu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Dokumenty do pobrania ZSP Jodłownik

Dokumenty do pobrania ZSP w Szczyrzycu

 

W dniu 06.03.2019 roku podpisano umowę w wykonawcą robót budowlanych na 2 zadania związane w modernizacją budynków przedszkoli w Jodłowniku i Szczyrzycu tj:

1 -  Rozbudowę budynku przedszkolnego o oddział przedszkolny wraz z instalacjami: wod. –kan., c.o. i elektryczną oraz przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej oraz likwidacji odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jodłownik,

2- Rozbudowa budynku przedszkola o oddział przedszkolny wraz z instalacjami: wod. –kan., c.o. i elektryczna oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Szczyrzyc

w ramach realizowanego projektu  pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01, Poddziałanie 10.01.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki przeprowadzonym pracom oba przedszkola zyskają dodatkowe sale, szatnie, sanitariaty a pomieszczenia zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane mają zostać zakończone do 15 lipca 2019 roku.

W dniu 28.03.2019 roku rozstrzygnięto również przetarg na zakup, dostawę i montaż sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla dwóch przedszkoli. Stosowne umowy zostały podpisane w dniu 18.04.2019 roku. Termin realizacji zamówienia do 16 sierpnia 2019 roku.

 

 

 

 

W lipcu 2019 roku zakończono rozbudowę i dostosowanie budynków przedszkoli do potrzeb osób niepełnosprawnych w Jodłowniku i Szczyrzycu w ramach realizowanego projektu  pn. „Przedszkole otwartym oknem na świat – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01, Poddziałanie 10.01.02, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowo powstałe pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt multimedialny.

Od 2 września 2019 roku w przedszkolu w Jodłowniku i Szczyrzycu w ramach w/w projektu funkcjonują dwa nowe oddziały przedszkolne. Dzieci mogą również skorzystać z dodatkowej oferty dydaktycznej. W ramach projektu  realizowane są takie zajęcia dla przedszkolaków jak:

·         zajęcia komputerowe oraz zajęcia z języka angielskiego mające na celu kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, umiejętności  w tym kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej,

·         zajęcia dodatkowe logopedia,

·         zajęcia dodatkowe gimnastyka korekcyjna.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

 

Informujemy, że wydłużono termin realizacji projektu do 30.11.2020 r. Zakończenie zadań merytorycznych zaplanowano na 31.10.2020r.