Przejdź do stopki

Cyfrowa Gmina

    wyświetleń: 213

Treść

Cyfrowa Gmina

Gmina Jodłownik uzyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Gmina Jodłownik w ramach przyznanego grantu zmodernizowała infrastrukturę IT,  przeprowadzono szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakupiono sprzęt oraz oprogramowanie.

Projekt wpisuje się w cele V osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość Projektu: 261.510,00 zł  
Dofinansowanie projektu z UE: 261.510,00 zł

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w związku ze wsparciem z REAC