Przejdź do stopki

Klauzula dostępności

    wyświetleń: 940

Treść

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Jodłownik zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jodlownik.pl oraz portalu bip.malopolska.pl/ugjodlownik

DATY PUBLIKACJI WITRYN

Data publikacji strony internetowej jodlownik.pl: 2014 roku

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej jodlownik.pl wprowadzającej nowy system CMS oraz nową szatę graficzną: czerwiec 2019 roku

Data publikacji strony internetowej bip.malopolska.pl/ugjodlownik: 2006 roku

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej bip.malopolska.pl/ugjodlownik wprowadzającej  nową szatę graficzną, zmieniono panel zarządzania oraz adres internetowy na bip.malopolska.pl/ugjodlownik: grudzień 2014 roku

ASPEKT TECHNICZNY

Witryny są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronach działają domyślne skróty klawiaturowe. Pełna obsługa serwisów możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwisy jest wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu oraz w przypadku witryny Urzędu Gminy podkreślenie odnośników, odcienie szarości, jasne tło, a także negatyw. Obie witryny posiadają wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryny mają stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwisy można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna Urzędu Gminy Jodłownik oraz Biuletyn Informacji Publicznej są redagowane w taki sposób aby treści na nich zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Testy pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisach są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Informatykiem, adres e-mail: gmina@jodlownik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 3321251  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony placu. Sekretariat znajduje się na I I piętrze (pok.7).

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

W budynku Urzędu Gminy znajdują się jednostki: Biblioteka (parter), Bank Spółdzielczy Rzemiosła (I piętro), Poczta polska (I piętro) ,Ośrodek Pomocy Społecznej (I piętro).