Przejdź do stopki

Współpraca transgraniczna Jodłownik - Vitanova

    wyświetleń: 3243

Treść

                               

Projekt „Intergacja regionalna gmin pogranicza polsko – słowackiego: Jodłownik- Vitanová”

O projekcie:
 
Projekt służyć będzie rozwojowi współpracy pomiędzy mieszkańcami gmin pogranicza polsko - słowackiego – Jodłownik i Vitanova. Nawiązanie i zacieśnienie wzajemnych kontaktów na gruncie społecznym i kulturalnym skutkować będzie „otwarciem” się lokalnych społeczności z dwóch regionów Polski i Słowacji na Zjednoczoną Europę.
Realizacja projektu podyktowana została m.in. barierami społecznymi, tj. Niedostateczną wiedzą n/t najbliższych sąsiadów, brakiem perspektyw rozwoju kulturalnego, ale także gospodarczego, na jakie napotykają mieszkańcy Jodłownika, zwłaszcza w kontekście przynależności do struktur Unii Europejskiej.
 
Projekt składać się będzie z trzech części :
 
1. Część organizacyjna obejmie: przygotowanie projektu do realizacji pod względem organizacyjnym i finansowym, w tym wykonanie materiałów promocyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia oraz rozliczenie i raportowanie projektu.
 
2. Część rzeczowa projektu obejmie organizację imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy Jodłownik, w których wezmą udział mieszkańcy obu miejscowości pogranicza polsko-słowackiego. Organizowane imprezy będą miały charakter otwarty. Planuje się organizację następujących imprez społeczno-kulturalnych, w których czynny udział będą brać osoby zaproszone z Gminy Vitanova:
- trwające 2 dni Święto pieśni, tańca i muzyki ludowej organizowane w czerwcu,
- trwająca 2 dni Spotkanie biesiadne (impreza integracyjna) organizowane w lipcu,
- trwające łącznie 2 dni Owocobranie i Jarmark Cysterski organizowane w sierpniu.
 
Planuje się organizację wyjazdów do miejsc atrakcyjnych turystycznie zlokalizowanych na obszarze regionu małopolskiego – Krakowa (zwiedzanie Rynku Krakowskiego) i Wieliczki (Kopalnia Soli).
 
3. Część informacyjno-promocyjna projektu obejmie działania mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa n/t sposobu wydatkowania środków finansowych pochodzących z UE oraz poinformowanie lokalnej społeczności oraz turystów o programie organizowanych działań społeczno-kulturalnych w ramach realizowanej części rzeczowej projektu. Akcja promocyjna odbywać się będzie równolegle do realizowanej części rzeczowej i będzie trwać przez cały okres realizacji projektu. W ramach działań informacyjno-promocyjnych przewiduje się: organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy i turystami, wydanie dwujęzycznych (w języku polskim i słowackim) plakatów, zaproszeń i folderów informacyjnych oraz nowo utworzonej stronie internetowej. Program projektu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej
 
Cele:
Celem ogólnym projektu jest rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy społecznościami gmin regionu pogranicza polsko - słowackiego – Jodłownik i Vitanova. Na skutek realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele bezpośrednie:
 
- Wzmocnienie współpracy polsko - słowackiej poprzez zwiększenie liczby inicjatyw społecznych w zakresie kultury.
  •  Wzrost atrakcyjności turystycznej gmin pogranicza polsko - słowackiego wśród mieszkańców i turystów.
  • Wzrost zainteresowania działalnością kulturalną na terenie Gminy Jodłownik i Gminy Vitanova wśród mieszkańców obu gmin.
  • Zacieśnienie więzów partnerskich na gruncie instytucjonalnym, społecznym i gospodarczym.
Osiągnięcie w/w celów bezpośrednich będzie możliwe dzięki realizacji projektu w całym planowanym zakresie.
  
 Korzyści wynikające z projektu:
  • pomoc w rozwijaniu lokalnych i regionalnych instytucji zaangażowanych w zagadnienia dotyczące rozwoju kulturalnego regionu,
  • pozytywny wpływ na pielęgnowanie dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy mieszkańcami dwóch przygranicznych regionów: Euroregionu Tatry i Żylina
  • realizacja projektu oddziaływać będzie pozytywnie na stosunki pomiędzy społecznościami Polski i Słowacji.
  • Podjęte w ramach projektu działania ukierunkowane zostaną w poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez ożywienie stosunków pomiędzy oboma sąsiadującymi ze sobą regionami, na płaszczyźnie wspólnego uczestnictwa w imprezach o charakterze kulturalnym organizowanych na terenie gminy Jodłownik. Poprzez transfer kultury, myśli i zasobów ludzkich projekt przyczyni się do znoszenia barier w kontaktach przygranicznych społeczności, sprzyjać będzie integracji obu narodów.
  • Poprzez wymianę doświadczeń w zakresie oddziaływania instytucjonalnego (w wyniku umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą – Gminą Jodłownik a Gminą Vitanova, stworzone zostaną trwałe struktury współpracy pomiędzy Partnerami. - może znacząco przyczynić się również do powstania wspólnych inicjatyw gospodarczych (w tym w szczególnie – z uwagi na charakter obu gmin uczestniczących w projekcie – w zakresie turystyki), co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obu przygranicznych regionów
Strona internetowa projektu: www.jodlownik-vitanova.neostrada.pl