Przejdź do stopki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

    wyświetleń: 1855

Treść

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

 

W dniu 1 czerwca 2021 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Jodłownik dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Tytuł operacji : Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Jodłownik. Cel operacji to : wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szyk i Wilkowisko. Planowane efekty operacji to : 5,239 km sieci wodociągowej , 2 ujęcia wody, 2 zbiorniki wyrównawcze. Wartość projektu : 3 929 130,95 zł. Dofinansowanie : 2 000 000,00 zł.