Przejdź do stopki

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego

    wyświetleń: 1131

Treść


Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego


Podstawa prawna: art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami); art. 47 e ust. 2, art. 47 g ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego" (OŚ - 9) złożony przez zarządcę drogi.
 2. Załączniki:
 • plan wyrębu drzew i krzewów
 • uzgodnienie planu wyrębu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Krakowie
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • za zezwolenie - 76,00 zł.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Ochrona Środowiska (OŚ). Pokój 22 nr wew. 224
Osoba odpowiedzialna : inż. Antoni Widomski
V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się prowadzącego sekretariacie Urzędu (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
VI. UWAGI:

 • Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie lub biurze prowadzącego sprawę.
Upewnij się, że otrzymałeś (aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym" !!! W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Gminy wJodłowniku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!