Przejdź do stopki

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji

    wyświetleń: 1075

Treść

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji, w związku z budową domu lub infrastruktury technicznej


Podstawa prawna: art. 47 e ust. 2, art. 47 g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 47 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony ąrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r Nr 100, poz. 1085)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właąciciel posesji, w związku z budową domu lub infrastruktury technicznej"
 2. Załączniki:
 • projekt zagospodarowania działki z naniesionymi drzewami krzewami
 • decyzja Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • za zezwolenie - 76,00 zł.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Ochrona Środowiska (OŚ)
Pokój 22 nr wew. 224

Osoba odpowiedzialna : inż. Antoni Widomski

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się sekretariacie Urzędu (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
 • za odwołanie - 5,00 zł,
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
VI. UWAGI:

 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.