Przejdź do stopki

Klub Dziecięcy w Sadku

    wyświetleń: 561

Treść

 

 

Jodłownik, dnia 28.03.2022r.

 

Miło nam poinformować, iż Gmina Jodłownik otrzymała dofinasowanie na utworzenie pierwszego Klubu Dziecięcego w ramach projektu pt. „Gmina Jodłownik otwiera pierwszy Klub Dziecięcy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie.

Klub Dziecięcy został powołany uchwała Nr XXXV/239/2021 Rady Gminy Jodłownik  z dnia 29 grudnia 2021 r. . z  siedzibę  w Szkole Podstawowej Sadek – Kostrza  w Sadku. Dzięki realizacji projektu powstanie jeden obiekt spełniający wszelkie wymogi lokalowe i infrastrukturalne klubu dziecięcego, w którym zostanie stworzone 16 miejsc profesjonalnej opieki na najwyższym poziomie nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, poprzez usunięcie bariery braku miejsc opieki dla dziecka w przypadku powrotu lub wejścia na rynek pracy opiekunów tychże dzieci. Projekt sprzyjał będzie w ten sposób łączeniu życia zawodowego z prywatnym.

Grupę docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby powracające/ wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące, dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Całkowita wartość projektu – 484.255,20 zł

Dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 411.616,92 zł

Wkład własny gminy – 72.638,28 zł

Od dnia 29.03.2022 roku  rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z załączonym regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyć wypełnione dokumenty, których wzory zostały zamieszczone poniżej do sekretariatu Szkoły Podstawowej Sadek – Kostrza w Sadku; Sadek 105; 34- 620 Jodłownik.  Dokumenty można składać osobiście lub pocztą (liczy się data wpłynięcia dokumentów) w terminie od 29.03.2022r do 30 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00 z możliwością prowadzenia rekrutacji w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu miejsc.

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Zał. 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

3. Zał. 2 do regulaminu – Deklaracja uczestnictwa

Dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o kontynuacji pracy zawodowej , przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego o ile jest się osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne na dzień 28 kwietnia 2023 r.

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2.Zał. 1 do regulaminu -Formularz zgłoszeniowy

3. Zał. 2 do regulaminu – Deklaracja uczestnictwa

4. Zał. 3 Załącznik RODO

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym

o szacunkowej wartości do 130 000 złotych

I. Zamawiający : Klub Dziecięcy w Szkole Podstawowej Sadek -Kostrza, z siedzibą : Sadek 105, 34-620 Jodłownik tel. 18 3321051 e-mail gimsad@poczta.onet.pl, wszczyna postępowanie ofertowe na: wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym w Szkole Podstawowej Sadek-Kostrza w Sadku

Zadanie będzie finansowane ze w ramach projektu pt. „Gmina Jodłownik otwiera pierwszy Klub Dziecięcy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

II. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla dzieci od 1 roku do 3 lat do żłobka przy Szkole Podstawowej Sadek-Kostrza w Sadku, Sadek 105, 34-620 Jodłownik, w terminie od 01.07.2022 r do 30.06.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy na przygotowanie i dostawę całodziennych posiłków dla dzieci od 1 do 3

roku życia do klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej Sadek-Kostrza w Sadku, Sadek 105, 34-620 Jodłownik,

2. Przedmiot zamówienia- Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 16 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat uczęszczających do klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej Sadek-Kostrza w Sadku, Sadek 105, 34-620 Jodłownik w terminie od 01.07.2022 do 30.06.2023 r.

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie) i podwieczorek dla grupy maksymalnie 16 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat w terminie od 01.07.2022 do 30.06.2023 r.

2.2. Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w ustalonych godzinach.

2.3. Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie, kompot), podwieczorek.

2.4. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

2.5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w klubie dziecięcym w dni, w które odbywają się zajęcia - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci.

Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia dziesięciodniowego jadłospisu na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym dziesięciodniowym okresem żywienia, w celu akceptacji przez kierownika Klubu Dziecięcego. Zamawiający w terminie do dwóch dni naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

2.7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku do 3 lat.

2.8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów.

2.9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).

2.10. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom.

2.11. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.

3. KODY CPV:

55520000-1 USŁUGI DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

55321000-6 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

4. Harmonogram realizacji zamówienia

Okres dostarczania posiłków: od 01.07.2022 do 30.06.2023

5. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

6. Wiedza i doświadczenie

6.1. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług cateringowych - minimum 1 rok -weryfikowane na podstawie oświadczenia.

6.2. Realizacja minimum 2 diet dedykowanych dzieciom, weryfikowane na podstawie oświadczenia.

6.3. Referencje od 2 placówek, gdzie została zrealizowana usługa cateringu - weryfikowane na podstawie kopii referencji.

Dodatkowe warunki

1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na

przygotowanie, dostawę posiłków i wydanie posiłków.

2. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto za całość dostaw wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty całościowe.

5. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług cateringowych - minimum 1 rok

(weryfikowane na podstawie oświadczenia)

6. Realizacja minimum 2 diet dedykowanych dzieciom, (weryfikowane na podstawie oświadczenia

7. Referencje od 2 placówek, gdzie została zrealizowana usługa cateringu (weryfikowane na

podstawie kopii referencji).

   III. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej - nie obejmującej całego zakresu przedmiotu zamówienia.

VI. Termin realizacji : od 01.07.2022 roku do 30 czerwiec 2023 roku.

VII. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest mgr Halina Gocal, codziennie z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.            

VIII. Termin związania ofertą wynosi : 30 dni, począwszy od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

IX. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów :

1. Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru nr 1),

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (wg załącznika nr 2)

2. Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

3. Oświadczenie, potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług

cateringowych - minimum 1 rok.

4. Oświadczenie, potwierdzające realizację minimum 2 diet dedykowanych dzieciom

5. Kopia referencji od 2 placówek, gdzie została zrealizowana usługa cateringu

X. Podstawą wyliczenia ceny ma być kalkulacja indywidualna Wykonawcy.

XI. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

XII. Zamawiający dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

XIII. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

XIV. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Sadek-Kostrza (2 piętro), Sadek 105, 34-620 Jodłownik, do dnia 23.05.2022r., do godziny 12.00 lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej nadania. Koperta musi być oznaczona napisem „Oferta na wyżywienia dzieci w Klubie Dziecięcym w Szkole Podstawowej Sadek-Kostrza w Sadku”.

XV. Zamawiający nie wymaga wniesienia - wpłacenia wadium.

XVI. Otwarcie ofert, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego (2 piętro, sekretariat) w dniu 23.05.2022 roku, o godzinie 13.00.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące cen.

3. Informacje podane przed otwarciem ofert oraz po ich otwarciu przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom którzy nie byli obecni przy tych czynnościach, na ich pisemny wniosek.

XVII W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVIII Kryteria oceny ofert :

cena - 100 pkt,

W przypadku kryterium „cena” - oferta z najniższym wynagrodzeniem (brutto) otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności.

XIX. Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli: Nie odpowiada treści zaproszenia.

XX. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert.

XXI. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

1. Wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;

5. Zamawiający zastrzega unieważnienie postepowania bez podania przyczyny.

XXII. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

XXIII. Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia publicznego, tego Wykonawcę którego oferta odpowiada wymogom zaproszenia, przyjmuje wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryteriów wyboru.

XXIV. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia nastąpi po wyborze oferty.

Umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXV Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.

XXVI. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

XXVII. W pozostałych sprawach nie określonych w zaproszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

Załączniki do zaproszenia :

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Sadek dnia 12.05.2022 roku