Przejdź do stopki

EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI

EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI

Treść

 

Szanowni Państwo,

          Wójt Gminy Jodłownik  informuje, iż przedstawiciele firmy Eco - Team  rozpoczną w gminie Jodłownik od dnia 22 lutego 2021r.  Oceny Techniczne dla instalacji solarnych realizowanych w ramach projektu pn. : "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonawcę.

       Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz załączonym protokołem Uzgodnień dokumentacji wykonawczej.

Ocena Techniczna jest wizytą Wykonawcy w danej lokalizacji, mającą na celu sprawdzenie warunków do montażu instalacji, a następnie na tej podstawie wykonany i zatwierdzony zostaje projekt wykonawczy i po jego akceptacji przez Inspektora nadzoru - montaż.

W związku z powyższym pragniemy Partnerom przypomnieć istotne informacje dotyczące montaży kolektorów słonecznych w gminach.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO MONTAŻU INSTALACJI

Beneficjent końcowy (mieszkaniec) ma obowiązek „Przygotowania Obiektu do montażu instalacji solarnej, zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru lub Wykonawcę, w szczególności do uprzątnięcia pomieszczeń i dróg komunikacyjnych na drodze dojścia do Obiektu z urządzeniami instalacji solarnej.” (§ 8 ust. 2 Umowy dotyczącej udziału w realizacji projektu pod nazwą: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”  w przedmiocie dostawy i montażu instalacji solarnej.)

W szczególności właściciel budynku jest zobowiązany do:

·         w przypadku montażu kolektorów słonecznych na gruncie przygotować podłoże (wyrównać, dostarczyć bloczki betonowe lub potrzebne elementy, jakie zostaną wskazane przez wykonawcę, rozebrać kostkę brukową jeśli występuje na trasie planowanej drogi solarnej, wykonać przekop, itp...),

·         zapewnić dostęp do obiektu oraz niezbędną do montażu powierzchnię, na którym będą wykonywane prace budowlane,

·         udostępnić wykonawcy dostęp do gniazda elektrycznego z uziemieniem,

·         zagwarantować temperaturę powyżej 5ºC w miejscu, gdzie znajdować się będzie podgrzewacz solarny,

·         pogłębić miejsce, gdzie znajdować się będzie podgrzewacz solarny jeśli będzie wymagane,

·         przystosowanie drzwi, przegród, bram do możliwości przetransportowania elementów instalacji solarnej do miejsca jej montażu jak również wzdłuż planowanej drogi przewodów solarnych (np. rozebranie podbitki dachu),

·         w przypadku stwierdzenia słabej wytrzymałości konstrukcji (podłoża) pod kolektorami słonecznymi wzmocnić ją według zaleceń wykonawcy,

·         w przypadku braku niezbędnych mediów w pomieszczeniu gdzie będzie montowana instalacja solarna doprowadzenie do niego instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

(źródło: załącznik nr 8B DOKUMENTACJA TECHNICZNA – KOLEKTORY SŁONECZNE do SIWZ)

Ogólne wytyczne elektryczne

Urządzenia elektryczne podczas montażu nie mogą  znajdować się  pod napięciem. Instalacja oraz podłączanie czujników temperatury powinna się odbywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Przewody  elektryczne  należy  łączyć poprzez  lutowanie  oraz  stosować  osłonę  połączeń przewodów  za  pomocą  opaski  termokurczliwej  w  celu  zabezpieczenia  przewodu.  Wszystkie przewody  elektryczne  powinny  być  prowadzone  w  korytkach  lub  rurach  osłonowych,  na stałe przymocowanych do przegród budowlanych. W  pomieszczeniu  technicznym,  w  którym  przewidziano  montaż  podgrzewacza  c.w.u.  oraz grupy pompowej właściciel obiektu powinien doprowadzić gniazdo elektryczne dwuwtykowe z uziemieniem przewodami o przekroju 3x2,5mm2. Instalacja elektryczna gniazda wtykowego powinna  być  zabezpieczona  wyłącznikiem  nadprądowym  B16A  oraz  różnicowoprądowym. Dla   sieci   TNC   Użytkownik   zobowiązany   jest wykonać   gniazdo  dwuwtykowe  230V  z uziemieniem z zabezpieczeniem nadprądowym B16A.

W ramach instalacji solarnej są przewidziane  do zamontowania elementy dodatkowe (montowanych na życzenie mieszkańca), takie jak:

1)      grzałka - ewentualny montaż grzałki musi zostać zgłoszony Wykonawcy, ponieważ przedmiotem gwarancji jest wtedy cały zestaw uwzględniający także grzałkę,

2)      reduktor ciśnienia- zalecany element po stronie wodnej instalacji,

3)      pompa wraz z osprzętem do podłączenia górnej wężownicy podgrzewacza CWU – to dodatkowa opcja jeżeli mieszkaniec chce połączyć istniejące źródło ciepła np. kocioł gazowy z nową instalacją solarną.

Decyzja Mieszkańca o skorzystaniu z elementów opcji dodatkowej, musi zostać przekazana pisemnie Wykonawcy najpóźniej na dzień zakończenia Oceny Technicznej, wpływa bowiem na przygotowanie Projektu wykonawczego.

wzor_protokolu_uzgodnien_solary