Przejdź do stopki

Świadczenie 300 złotych dla obywatela Ukrainy

Świadczenie 300 złotych dla obywatela Ukrainy

Treść

 

Świadczenie 300 złotych dla obywatela Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy z powodu wojny przebywają w Polsce i spełniają kilka dodatkowych warunków, mogą się starać o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 złotych.

Kto może otrzymać świadczenie?

Z 300 złotych “na start” może skorzystać:

   obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio         z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

   obywatel Ukrainy, który posiada Kartę Polaka i przybył do Polski z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych,

   małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

   dzieci obywateli Ukrainy.

Dodatkowo obywatel Ukrainy starający się o przyznanie świadczenia, musi spełniać następujące wymagania:

   przebywa w Polsce legalnie, co najmniej od 24 lutego 2022 roku,

   posiada numer PESEL

Ile wynosi świadczenie?

Jednorazowe świadczenie wynosi 300 złotych na osobę.

Na co można przeznaczyć jednorazowe świadczenie?

Według specustawy, która reguluje przyznawanie świadczenia, pomoc finansowa w wysokości 300 złotych ma zostać przeznaczona na utrzymanie. W ramach świadczenia można zatem zakupić:

   żywność,

   odzież,

   obuwie,

   środki higieny osobistej,

oraz uiścić opłaty mieszkaniowe.

Uwaga! Obywatele Ukrainy, którzy otrzymają świadczenie, nie muszą w żaden sposób dokumentować swoich wydatków. Nie mają obowiązku przechowywania paragonów ani faktur.

Wniosek o jednorazowe świadczenie dla Ukraińca

Wymagane dokumenty

Aby starać się o przyznanie świadczenia, należy przygotować, a następnie złożyć następujące dokumenty:

   wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy - dostępny bezpośrednio w miejscu składania dokumentów lub w załączniku poniżej

   dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy np. paszport - do wglądu,

   potwierdzenie nadania numeru PESEL

Jakie informacje zawiera wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy?

Specustawa regulująca pomoc obywatelom Ukrainy dokładnie określa, jakie informacje powinien zawierać wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia. Należą do nich:

   imię (imiona) i nazwisko;

   data urodzenia;

   obywatelstwo;

   płeć;

   rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

   seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

   informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   adres pobytu;

   dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile obywatel Ukrainy je posiada;

   numer PESEL.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie może złożyć osoba starająca się o świadczenie lub w przypadku osób niepełnoletnich - jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski w tej sprawie przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku.

Wniosek/docx/