Przejdź do stopki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Treść

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

 •    1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1320 zł dla osoby w rodzinie.

 Ponadto osoby ubiegające się o tę formę pomocy powinny spełniać przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

 •  
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Szczegółowych informacji udzielają bezpośrednio  pracownicy socjalni w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej a także  pod numerem tel. 18 33470 72, w godz. od 7.45 do 15.45.

Więcej informacji dostępna jest na stronie 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a