Przejdź do stopki

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

Treść

Do 26 kwietnia br. można składać zgłoszenia do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. W 2023 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podniósł wartość Nagrody do 25 000 zł.

O wyróżnienie rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane
i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim. Nagrodę można także uzyskać za realizację projektów kulturalno-edukacyjnych promujących drewniane dziedzictwo Małopolski oraz digitalizację zabytkowych obiektów drewnianych.

Od tego roku Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest w trybie dwuletnim za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

 • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
 • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
 • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
 • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
 • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:

 • instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
 • instytucje kultury,
 • stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
 • dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,
 • uczelnie wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,
 • organy administracji samorządowej.

Nagroda jest nagrodą finansową, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego i wynosi 25 000 .

Szczegóły dotyczące przyjmowania zgłoszeń do Nagrody znajdują się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2255535,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-mariana-korneckiego-za-wybitne-osiagniecia-w-dziedzinie-ochrony.html