Przejdź do stopki

Asystent osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Asystent osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Treść

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Jodłownik zamierza przystąpić do programu „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:
• dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu osoby  z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
2) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
3) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
4) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.
W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, proszone są o kontakt z pracownikami GOPS Jodłownik  pod nr tel. 183347086 do dnia 11 września 2023.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024

UWAGA ! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług Asystenta !