Przejdź do stopki

INTERREG

Treść

 

 

Jodłownik, 14.06.2021r.

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA PISEMNEGO ZWYKŁEGO

ORAZ USŁUGĘ W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH

W ramach procedury rozeznania rynku zgodnie   z  Wytycznymi   w   zakresie kwalifikowalności  wydatków  w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020,   Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020,  Podręcznika beneficjenta zał. nr 8.1 Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień publicznych w projekcie oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Jodłownik nr 0050.165.2020 z dnia 31.12.2020r.  w sprawie określenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego zwykłego oraz usługę w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język słowacki i z języka słowackiego na język polski) w ramach  dofinansowania mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, na podstawie umowy   o dofinansowanie projektu nr: INT/ET/TAT/1/IV/A/0294  z dnia 20.01.2021r.

 Zamawiający: Gmina Jodłownik, z siedzibą 34-620 Jodłownik 198, tel.18 334-70-50, faks 18 334-70-51, e-mail : gmina@jodlownik.pl

Oferty należy składać drogą mailową na adres: w.bryla@jodlownik.pl , do dnia 22 czerwca 2021r.  według wzoru określonego w załączniku nr 1.

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

 1.Miejsce realizacji zamówienia: teren Gmina Jodłownik, pow. limanowski, woj. małopolskie, Polska obec Nižná  Polianka, Słowacja.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na tłumaczeniu z języka polskiego na język słowacki i z języka słowackiego na język polski polegające na:


1)      Tłumaczeniu pisemnym zwykłym -tłumaczenie tekstów  polskich na język słowacki oraz słowackich na język polski w ilości ogółem 80 stron rozliczeniowych. Stronę rozliczeniową należy rozumieć:1800 znaków ze spacjami w tekście źródłowym. Zamawiający zastrzega jednak, że liczba  stron do tłumaczenia jest liczbą szacunkową, podaną w celu określenia maksymalnej wartości zamówienia oraz ustalenia szacunkowych cen jednostkowych za realizację zamówienia.

W  ramach  wykonanego  zamówienia  Wykonawca  przeniesie  na  Zamawiającego autorskie prawo do wykorzystania przedmiotu zamówienia  na wszelkich polach eksploatacji oraz  prawo do wielokrotnego rozpowszechniania i upubliczniania. W celu realizacji przedmiotu Zamówienia nie jest wymagany kontakt bezpośredni z tłumaczem  i będzie odbywał się droga elektroniczną z Zamawiającym. W   ramach przedmiotu  zamówienia Zamawiający  nie  pokrywa  kosztów  dojazdu/   wyjazdu, dostarczenie tekstów  Wykonawcy w  formie  innej niż elektronicznie  oraz  innych niż cena za stronę rozliczeniową. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby wszystkie tłumaczenia były wykonywane przez człowieka, tj. były tzw. human translation. Otrzymany tekst ma przejść korektę językową native speakera. Pod  każdym tłumaczeniem  lub  weryfikacją  językową  znajdzie  się  podpis (imię  i  nazwisko)  Tłumacza  wraz  z  podaniem  danych  kontaktowych  (e-mail  oraz telefon) w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu pracownika Zamawiającego z Tłumaczem.

Termin realizacji tłumaczeń:  30 dni, liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.

 

2)      Tłumaczeniu ustnym:

Przedmiotem  zamówienia są  tłumaczenia  ustne  realizowane  przez  tłumacza (z języka polskiego na język słowacki i z języka słowackiego na język polski), w związku z organizowanym spotkaniem integracyjnym partnerów. Tłumacz ma być dostępny na potrzeby zamawiającego 12 h zegarowych  w dniu spotkania w terminie określonym przez zamawiającego na przełomie września/października. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Tłumaczenia ustne dotyczyć będą w szczególności następujących obszarów tematycznych:

-podstawowej komunikacja pomiędzy partnerami realizowanego projektu w trakcie planowanego spotkania, w zakresie podstawowych danych gmin partnerskich, zasobów gospodarczych, turystycznych, kulturalnych i historycznych,

- informacji zawartych w wydanej publikacji w ramach realizowanego projektu,

- tłumaczenie prowadzonych warsztatów w ramach spotkania,

-i innych w miarę potrzeb zamawiającego.

b) Tłumaczenia odbywać się będą w następujących formach:

-w trakcie przejazdu uczestników partnera słowackiego z Jodłownika do Nižná  Polianka i z powrotem,

- podczas oficjalnej prezentacji podczas spotkania w Jodłowniku,

- podczas wycieczki objazdowej na terenie gminy Jodłownik,

- podczas warsztatów w ramach spotkania,

-w  innych  formach  wynikających  z  programu  spotkania  np.  towarzyszenie  podczas spotkań nieformalnych.

Szczegółowe godziny i miejsce rozpoczęcia pracy będzie ustalany ustnie m.in. 3 tygodnie przed rozpoczęciem zaplonowanego spotkania.

Termin realizacji usługi:  do 30 października 2021r.

 2.Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 3.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 5.Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta, jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

 6.Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą łączną ceną brutto oferty. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

7. Złożona oferta będzie mogła stanowić podstawę do podpisania umowy z oferentem.

 8. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

●posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

●posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

●posiadają niezbędną wiedzę na temat różnic kulturowych i potrafią dostosować komunikaty do odbiorców z różnych kręgów kulturowych;

●znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

9.Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

a. Potwierdzenie posiadanych kwalifikacjach tj. certyfikaty poświadczające  znajomość  języka  słowackiego, skanów  dyplom  ukończenia  szkoły  wyższej bądź  odpowiednich certyfikatów  potwierdzających spełnienie przedmiotowego warunku.

b. posiada doświadczenie przy realizacji podobnych zleceń, co najmniej 3 udokumentowanych referencjami.

 c. Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowania ( załącznik nr 2)

 10.Zamawiający informuje o możliwości zapoznania się z zakresem  usługi w siedzibie Zamawiającego – w tym celu należy skontaktować się z Panią Wioletą Bryła tel. 18 334 70 55, e-mail: w.bryla@jodlownik.pl

 Załączniki.

1.       Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

2.       Załącznik nr. 2 . Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu