Przejdź do stopki

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Treść

 

NAZWA ZADANIA: POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU 


PROGRAM: RZĄDOWY PROGRAM NA LATA 2019-2023 


DOFINANSOWANIE: 114 000  zł


CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 144 200  zł


 OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dofinasowanie na podstawie zawartej Umowy  Nr  1/2021 z dnia 14.01.2021 r pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim a Gmina Jodłownik -Wójtem Gminy Jodłownik.