Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


w  trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /(tj.  Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm./ oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia  2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

  Opis 

 i położenie nieruchomości

 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Sposób zagospodarowania  nieruchomości

 

 

Wysokość czynszu dzierżawy i termin wnoszenia opłat

 

 

 

działki ewid. nr :

- 89/18

o pow. 0,0841 ha

- 89/19

o pow. 0,0840 ha

 

 

objęta   KW

NS1L/00026591/4

Wartość czynszu za dzierżawę wynosi:

14,00 zł/1 ar

 

płatne do 31 marca każdego roku

 

 

Aktualizacja czynszu dzierżawnego uwzględniana jest w drodze uchwały Rady Gminy Jodłownik

 

 

Działki niezabudowane

 

obręb Jodłownik

gmina Jodłownik

 

własność: Gmina Jodłownik

tereny sportowe-oznaczone
 symbolem  US

Z przeznaczeniem do uprawy rolniczej (działka przydomowa)

 

 

Okres dzierżawy
3 lata

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jodłowniku na okres 21 dni oraz na stronie internetowej urzędu www.jodlownik.pl.

 

Informacja o zamieszczeniu wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej jeden powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.