Przejdź do stopki

Wójt Gminy Jodłownik przypomina właścicielom/zarządcom budynków o obowiązku składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, we wszystkich budynkach gdzie zainstalowane jest źródło ogrzewania, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gmina Jodłownik w styczniu 2022 roku podpisała umowę na realizacje projektu pn. „Ekomodernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na teranie gminy Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR polegająca na wymianie 70 pieców na paliwo stałe na nowe kotły gazowe lub na biomasę.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki w wysokości 146 960,00 zł. z rezerwy ogólnej Kancelarii Premiera na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku ogłasza nabór Seniorów z terenu Gminy Jodłownik w wieku 65+ do Programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022.

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 84/16 i 84/20 położone w Jodłowniku.

Gmina Jodłownik, zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB