Przejdź do stopki

Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż zgodnie z założeniami, rozpoczynamy realizację zadania związanego z wykonaniem kolektorów słonecznych na obiektach mieszkańców naszej Gminy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt, w którym pomagamy wszystkim przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy i byli tam co najmniej pół roku. Bezrobotni, pracujący, szukający pracy – każdy może się do nas zgłosić.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Uprzejmie informujemy, że Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy Jodłownik pełni dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7.45 do godz.15.45 pod numerem telefonu: 18 /332 12 51.

Wójt Gminy Jodłownik informuje, że w okresie od dnia 06 października 2020 r do dnia 28 października 2020 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Wójt Gminy Jodłownik informuje, że w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska istnieje możliwość pozyskania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Program realizowany jest w latach 2018 do 2029.

w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Powszechny Spis Rolny rozpoczyna się 1 września 2020 i będzie trwał do 30 listopada br. Obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Rolnicy będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form: samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rachmistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB